Posted by: banpangai | มิถุนายน 11, 2011

บุคลากรภายในโรงเรียน

นายสนิท  บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสนิท  บุญเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ

ว่าที่ร้อยตรีบุญคุ้ม  แสงสุวรรณ

ครูภาษาไทย ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางศรีพรรณ  ปรีชาชาญ

นางศรีพรรณ  ปรีชาชาญ

ครูสังคม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางสมพร  กันโท

นางสมพร  กันโท

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางปรานอม  คำศิลา

นางปรานอม  คำศิลา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางรัตนา  พีระเพ็ญ

นางรัตนา  พีระเพ็ญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอนงค์  ยศบัวพิศ

นางสาวอนงค์  ยศบัวพิศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

IMG_0671

นางมณี  กันธิยะ

ครูประจำชั้นอนุบาล

นางสาวมยุรี  พวงอาภัย

นางสาวมยุรี  พวงอาภัย

ครูภาษาอังกฤษ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ครูสมพร วงศ์วิธูน

ครูสมพร วงศ์วิธูน

ครูวิทยาศาสตร์  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

นายนิรันดร์  มหายศนันท์

นายนิรันดร์  มหายศนันท์

ครูคอมพิวเตอร์

นายดำรงค์  เนตรสุพรรณกุล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5

Advertisements

หมวดหมู่